De klokt tikt met nog maar 5 dagen tot de verkiezingen. Eerder deze week deelde ik al mijn lijstje over fossielvrij en energieneutraal wonen in de partijprogramma’s in Alphen aan den Rijn. Ook met betrekking tot flora, fauna en water heb ik de programma’s naast elkaar gelegd. Ik zal uit de doeken doen hoe ik naar de partijprogramma’s heb gekeken en wat me in de vergelijking is opgevallen. Ik doe mijn best ook deze blog zo leesbaar mogelijk te maken. In verhaalvorm, want daardoor kan ik zaken die partijen allemaal op een andere manier weergeven toch wat makkelijker vergelijken!

Even een disclaimer voor wie dit nog niet wist: ik ben nieuw in Alphen aan den Rijn en veel van de plaatselijke problematiek is mij onbekend. Daar zal ik me dus niet over uitlaten. Wel kijk ik op een aantal thema’s naar de concrete voorstellen en punten die partijen hebben. En dat valt niet mee, want veel partijen houden het bij algemene doelen zonder aan te geven wat nodig is om die doelen te bereiken. Veilig, want je kunt daarmee ook geen mensen voor de voeten lopen, maar volgens mij een gemiste kans. Als tweede thema: flora, fauna en water.

Flora, fauna en water

Dit onderwerp gaat onder andere over het klimaatbestendig maken van de gemeente. Niet onverstandig: we merken ook in Nederland al gevolgen van de klimaatverandering in bijvoorbeeld heftigere neerval die onze riolen momenteel niet aankunnen. ChristenUnie heeft dit door en pleit voor het opstellen van een klimaatadaptatieplan. Ook CDA wil actie ondernemen en stelt voor een community te organiseren rond het tegengaan van klimaatverandering, waarbij ik maar even aanneem dat deze community ook ingaat op adaptatie. Ze noemen in hun programma ook Alphen Klimaatbestendig, waar ze dus aan willen werken.

In navolging van Operatie Steenbreek, waar de gemeente al aan deelneemt, noemen veel partijen het vervangen van tegels door groen. RijnGouweLokaal wil stoeptegels in de openbare ruimte vervangen door groen of water, wat de PvdA eveneens expliciet vermeld. RijnGouweLokaal is de enige die groene muren in de openbare ruimte noemt, hoewel Nieuw Elan in algemene zin wel groene muren wil stimuleren. Groene daken zijn wat meer gemeengoed. Wat de PvdA betreft komen ze op alle daken waar geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden – doe het bij die zonnepanelen ook, dan verhoog je het rendement nog eens – en enkele andere partijen zien het graag gestimuleerd bij allerhande gebouwen zonder een doel hieraan te verbinden. Nieuw Elan steekt vooral in op waterberging door wateroverloopgebieden te realiseren en een maximumgrens te stellen aan het plaveien van tuinen. VVD geeft mijn inziens geen oplossingen, maar geeft puur aan de regenwaterafvoeren te willen afkoppelen. Voordat dit kan lijkt me dat aansturen op bewustwording ten aanzien van waterberging zoals de ChristenUnie dit voorstelt wel verstandig!

Groen is goed, voor het tegengaan van wateroverlast, voor de gezondheid, maar ook omdat natuur gewoon waarde heeft van zichzelf. Vrijwel alle partijen willen natuurgebieden behouden, al zijn sommigen van mening dat dit ook kan met beperkte bebouwing. D66 wil bestaande bosgebieden verbinden en de SP wil meer en betere dynamische groenstroken juist binnen de bebouwing. SP en GroenLinks zijn medestanders in het willen beperken van de bomenkap. D66 noemt het willen hebben van groenbeleid met diversiteit als uitgangspunt. Een mooi bruggetje naar biodiversiteit en dierenwelzijn 😉

Het aanleggen van insectvriendelijke bermen en het hanteren van een bijvriendelijk maaibeleid mogen eigenlijk niet ontbreken in de programma’s. Veel partijen steken ook in op een breder dierenwelzijnsbeleid, waarbij Nieuw Elan wil zorgen voor afstemming van de rampenplannen, D66 expliciet aangeeft geen nertsfokkerijen, megastallen of zwanendriften te willen. Dit laatste moet volgens de SP ook sterker gecontroleerd worden. Zij willen sowieso geen afschotvergunningen meer en in algemene zin de knelpunten wat dierenwelzijn betreft in kaart brengen en oplossen. GroenLinks stimuleert het egel- en musvriendelijk maken van heggen, het plaatsen van nestgelegenheden bij nieuwbouw, natuurvriendelijke oevers en de inkoop van biologische zuivel- en vleesproducten. Samen met D66 ziet GroenLinks bovendien een taak voor de kinderboerderij in dierenbescherming.

Het tegengaan van vervuiling is eveneens belangrijk. De SP is de enige die in het kader van het bestrijden van woekerplanten het eigen gemeentelijk beleid bekritiseert. Verder wordt vooral ingezet op de agrariërs en andere ondernemers in de gemeente (GroenLinks, RijnGouweLokaal, CDA, D66). Interessant vind ik ook dat D66 en SP de lichtvervuiling in de gemeente tegen willen gaan door te experimenteren met andere manieren van verlichting in het buitengebied. Andere opvallende zaken: GroenLinks pleit voor structurele inzet van een stadsecoloog en het onderbrengen van dierenwelzijn bij een wethouder, SP wil jaarlijkse sterilisatie-acties in samenwerking met dierenartsen, waar RijnGouweLokaal is samenwerking met deze beroepsgroep chipacties voor katten en honden wil doen.

Resumé: SP, D66, GroenLinks en RijnGouweLokaal hebben het meest uitgebreide programma over omgaan met water, planten en dieren. Heel vergelijkbaar dus met de conclusie die ik over fossielvrij en energieneutraal wonen kon trekken. Over vervoer en afval deel ik graag in mijn volgende blogs – onder voorbehoud, als altijd, behoeften van mijn dochter om door mamma getroost te worden gaan voor 😉